(درس اول): عفو و گذشت  

1-      به نظرشماتأخیردرنزول باران ازسوی خداوند چه نتیجه مثبتی به دنبال داشت؟

پاسخ 1- موجب شدمردم بفهمند همه مشکلاتشان به خاطر گناهان خودشان است. وباعث شد همگی نزد پیامبرشان بروند وتوبه کنند

2-      نمونه های دیگری ازبخشندگی وگذشت خداوندرابیان کنید؟

پاسخ2-باتوجه به اینکه خداوندازهمه کارهای ماباخبراست گناه می کنیم باز اومارامی بخشد اشتباهاتی که درزندگی انجام می دهیم باز مارامی بخشدوقتی کارزشتی انجام بدهیم باز ازاو بخواهیم ماراببخشد مارا می بخشد چون توبه پذیراست درعبادتش نمازش بعضی مواقع کوتاهی می کنیم چون پشیمان می شویم باز رحمتش رابه ما عطامی کند وازکوتاهی مادرانجام واجباتمان می گذردالبته به شرطی که ازاشتباه خود دست بکشیم

3-      درجامعه ای که هیچ کس حاضربه عفووبخشش خطاهای دیگران نباشد چه اتفاقی خواهدافتاد؟

     پاسخ3-  به زیان خودعمل می کنند وازرحمت خداوند دورمی شوند

4-      رفتارافرادبخشنده وافرادبی گذشت رادرزندگی روزمره باهم مقایسه کنید؟

    پاسخ4-

رفتارافرادبخشنده

رفتار افرادبی گذشت

خوشرووباگذشت هستند

خشن وانتقام گیرندآدم های کینه ای هستند

بامردم مهربان وصمیمی اندوازخطای مردم درحدمتعارف چشم پوشی می کنند

بامردم نامهربانند وازاشتباه وخطای دیگران نمی گذرند

به اعتقادات پایبنداندوبه خداتوکل دارندوپاداش گذشت خوددرزندگی امیدوارند

به اعتقادات و رحمت خداپایبندنیستند وامیدبه پاداش بخشش خودندارند

 5-      باتوجه به سخن پیامبر اسلام(ص) چگونه می توانیم خودرانزدخداوند عزیز وسرفراز گردانیم؟

      پاسخ5- اهل گذشت باشیم وازیکدیگر بگذریم چون عفو وگذشت بنده راعزیز وسرفراز می گرداند

6-      جدول زیررامانندنمونه کامل کنید؟

مواردی که گذشت ازخطای دیگران پسندیده است

مواردی که نباید ازخطای افرادچشم پوشی کرد

فردخطاکار به اشتباهش پی برده است

جایی که بخشش برای دیگران بدآموزی دارد

ازانجام کارش پشیمان شده باشد

جایی که صاحب حق نباشیم

موجب خشنودی خداوند شود

گذشت ما موجب اصلاح رفتارش نشود

گذشت ما موجب اصلاح رفتارش شود

جایی که اشتباهش رانپذیرد وموجب جسارت بیشتر اوشود

فردخطاکار دیگر نخواهد آن خطا راانجام دهد

تصمیمی برای ترک آن نداشته باشد

 7-      غفاریعنی چه؟چرابه خداوندمهربان غفارمی گوییم؟

پاسخ 7- بسیلر آمرزنده چون خداوند نه تنها خطاهای کوچک بلکه همه گناهان وحتی اشتباهات متعدد بندگانش را می آمرزد.

8-      توضیح دهیدگذشت ازدیگران چه فایده هایی برای مادارد؟

پاسخ 8- انسان ازرحمت بیشترالهی بهره مند می شود انسان مورد محبت وتقدیر مردم قرار می گیرد موجب خشنودی خداوند می شود

(درس دوم): هرچیزی به جای خویش نیکوست  

1-      به نظرشماچه چیزی موجب زیبایی وجذابیت جهان پیرامون ما می شود؟

پاسخ 1- وجودتفاوتهای حکیمانه خداونددرزندگی ودنیا

2-      درداستان چه چیزی گوزن راازخطرمرگ نجات داد؟

پاسخ2-وجوپاهای قوی  وشاخ های بلندش که اوفکر می کرد عیب است ولی نمی دانست که آنها حسن وخوبی است وخدامی دانست

3-      ازماجرای گوزن وطاووس چه نتیجه ای می توان گرفت؟

پاسخ3-نتیجه می گیریم درهمه حال باید شکرگزارخدابود وهرنعمتی که اوبه مامی دهد براساس حکمت است ومانمی دانیم ولی اوبرهمه چیز آگاه است به آیه 216سوره بقره هم می توان استنادکرد.

4-      باکمک دوستانتان جدول زیرراکامل کنید

چیزهایی که برای ماخوشایندنیست ولی به سود ماست

چیزهایی که دوستشان داریم ولی برای مازیان آورند

ازبستری شدن دربیمارستان بدمان می آید ولی برای مالازم است

بازی کردن درهوای گرم وآفتابی یاشناکردن درمکان های خطرناک که برای ماضرردارد

ازآمپول زدن بدمان می آید ولی برای سلامتی مالازم است

رانندگی بدون گواهینامه ورعایت نکردن حق تقدم وعبورازچراغ قرمز که برای ماضرردارد

ازتحمل تشنگی وگرسنگی بدمان می آید ولی برای سلامتی مالازم است

زمان زیادی بارایانه بازی کردن که برای سلامتی مامضراست

ازبیدارشدن اول صبح بدمان می آید ولی برای ادای تکلیف ونماز بیدار می شویم وبرای ما مفیداست

پرخوری کردن وغذاهای رنگی خوردن که برای سلامتی ماضررداشته باشد

 5-      توضیح دهید که چراخداوندحکیم مردم رادقیقا مانند یکدیگرنیافریده است؟

پاسخ5-چون انتظارخداوندازانسان ها یکسان نیست وظیفه هرفردنزدپروردگارش متناسب نعمت ها وتوانایی هایی است که دراختیار دارد واگرهمه مانند هم بودند کسی جرمی می کرد تشخیص قاتل مشکل می شد شناسایی افرادغیرممکن می شد زمینه بی عدالتی فراهم می شد وخداوندبابی عدالتی ونظم مخالف است.

6-      دوبرادرراتصورکنید که یکی باهوش تر ازدیگری است.آیامی توانیم بگوییم آفرینش آن دوعادلانه نبوده؟چرا؟

پاسخ6-خیر – چون بایدبدانیم که خداوند ازهرکس به اندازه توانایی اش تکلیف می خواهد. مثلا اگریک نفر نابینا بدنیا بیاید تکلیف وانتظارازاو بایک فردسالم فرق می کند ومطمئنا خداوند اگرنعمتی رااز کسی بگیرد وظیفه رادردیگران که سالمترند بیشتر می کند مثلا هنگام جهادازیک ناتوان انتظار نمی رود ولی ازیک فردسالم انتظار جنگیدن می رود

7-      سخن امام صادق(ع)رادرباره گرفتاری های مسلمانان گناهکاربیان کنید.

پاسخ7- گاهی اوقات مومن نزد خداوند مقامی دارد که نمی تواند با اعمال خودش به آن برسد،

پس خداوند او را به بلای جسمانی مانند بیماری و ضعف و یا گرفتاری مالی یا مصیبت

فرزندان دچار می کند تا اگر بردباری کرد او را به آن مقام برساند!

(درس سوم): افتخار بندگی  

1-      شمابه عنوان مربی به شاگردان ارشدتان توجه وعلاقه بیشتری دارید.چراآنان رابیش ازدیگران به سختی می اندازید؟

پاسخ1-چون انتظار وتوقع مربی برای بدست آوردن مدال های رنگارنگ از آنها بیش ازدیگران است وامیدواراست آن شاگردها بتوانند به درمسابقات افتخارآفرین باشندچون به اندازه زحمت وتلاش آنها ازآنها انتظار می رود.

2-      آیاتمرین هایی که به این افرادمی دهید باتمرین های بقیه افرادیکسان است؟

پاسخ2-خیر تمرین های این افراد باید سخت تر باشد چون رقابت آنجابسیار سخت ونزدیک خواهد بود وآنکس که بیشتر زحمت کشیده باشد نتیجه بهتری خواهد گرفت.

3-      این سختی ها ی فوق العاده نشانه چیست؟

پاسخ3-نشانه علاقه مربی به موفقیت وکسب امتیاز بیشتر برای خود بازیکن وورزشکار است وافتخارش هم برای دیگران شادمانی می آورد

4-      دونمونه ازتکالیفی راکه انجام آنها باعث رشد وپشرفت افرادمی شود به کمک دوستانتان درکلاس بیان کنید؟

پاسخ4- روزه گرفتن باعث آبدیده شدن افراددرسختی ها وتحمل گرسنگی وتشنگی دروماقع اجباری می شود مثل قحطی جنگ و...

احترام به پدر ومادر وپذیرفتن فرمان های آنها تازمانی که خلاف دستورخداوند نباشد درآینده به نفع آن فرزند می شود وفرزندان اوهم بااوچنین می کنند یا تحمل بیخوابی وشب زنده داری برای مطالعه جهت شرکت درامتحانات درپایان موجب قبولی وموفقیت فرد خواهدشد.

5-      درجدول زیربه رفتاربرخی افراددردوران بلوغ اشاره شده است بادوستانتان درکلاس گفتگو کنید ومشکلات به وجود آمده اززیاده روی یابرخوردنادرست باهرکدام رامقابل آنها بنویسید.

به قدرت وعقل خودش اطمینان دارد

ازمشورت بادیگران خودداری می کند ودربرخی ازتصمیماتش شکست خواهدخورد

می خواهددیگران تمام نظرات اورابپذیرند

موجب بدبینی دیگران وتنفردیگران ازاومی شود

جمع دوستانش رابه همه جا ترجیح می دهد

موجب منزوی ترشدن اودرجاهای دیگر می شود

می خواهدهمه چیز راخودش تجربه کند

موجب شکست وعدم توجه ومساعدت دیگران درمشکلاتش می شود

دوست ندارد کسی اورانصیحت کند

موجب خودرایی وعدم استفاده ازراهنمایی های  دیگران می شود وکم تجربه باقی خواهد ماند

 6- چرا روز آغاز تکلیف را باید جشن گرفت؟

 پاسخ6- (چون درحقیقت تکلیف نوعی شرافت وافتخار است )چون خداوند ازاین روز به بعد شمارادرجمع بزرگ ترها پذیرفته وبرای شما حساب ویژه ای بازخواهدکرد.پس این افتخاربزرگ واتفاق مهم را باید جشن گرفت .

7-نشانه های بلوغ را به صورت خلاصه بیان کنید.

پاسخ7- * روییدن مو در برخی قسمت های بدن،

* فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است، و

* رسیدن به سن بلوغ؛ این سن برای پسران پایان پانزده سالگی قمری و برای دختران پایان نه سالگی قمری است.

8-     با توجه به حدیث امام علی علیه السلام، چرا در هنگام مشورت بهتر است

ابتدا موضوع را با جوانان درمیان بگذاریم؟           

پاسخ8- چرا که هوش آنان تیزتر و سرعت حدس شان بیشتر ازدیگران است.

9-    یک مسلمان از چه زمانی باید فراگیری تکالیف دینی اش را آغاز کند؟ چرا؟

پاسخ4- هر چند انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ بر ما واجب نیست اما اسلام از

ما می خواهد پیش از رسیدن به سن بلوغ با وظایف دینی خود آشنا شویم و با تمرین این تکالیف علاوه

بر بهره مندی از پاداش های ارزشمند الهی، شرایط را طوری مهیا کنیم که انجام این وظایف پس از

رسیدن به بلوغ برای ما دشوار نباشد.

 

پاسخ سؤالات پیام های آسمان سال سوم راهنمایی 1391                (درس هفتم): روز رستاخیز

1-  قرآن کریم از روز قیامت با نام های مختلفی یاد کرده است: روز جدایی، روز حسرت، روز برانگیختن، روز دشواری، و روز حساب.

با دقت در متنی که خواندیم مشخص کنید این نام ها به کدام یک از بخش های متن صفحهٔ قبل اشاره دارد؟

پاسخ- روزجدایی هنگامی که نامه اعمال به دست انسانهاداده می شود بعضی خوشحال وبعضی ناراحتند وازهم جدامی شوند

روزحسرت : آنانی که نامه اعمالشان به دست چپشان داده می شود ازغصه دستان خود را می گزند وخودشان را سرزنش می کنند

روزبرانگیختن: هنگامی که قیامت می شود وانسان ها دوباره زنده می شوند

روزدشواری:وحشت مردم از اینکه دریاها آتش وکوهها مانند ابربه حرکت درمی آیند وواقعا صحنه دلخراش ووحشتناکی خواهدبود

روزحساب:  مردم وقتی نامه اعمالشان رامی بینند می گویند هرآنچه انجام داده بودیم اینجاست ودقیقا به حسابها رسیدگی می شود                    

2- حال که تمامی کارهای ما در روز قیامت به دقت حسابرسی می شود، وظیفه ما در برابر کارهایی که انجام می دهیم چیست؟

پاسخ - مراقب ومواظب کارهایمان باشیم

3- نمونه های دیگری از نیکی های ماندگار (باقیات الصالحات)را نام ببرید.

پاسخ-کسی که زمین خودرابرای ساختن مسجد یامدرسه هدیه می کند ومردم بعدازمرگ اوازآن استفاده می کنند.

استادی که به دیگران کارخوبی می آموزد آنان پس ازمرگ آن استاد ن کارخوب راانجام می دهند

 کسی که با سال ها مطالعه و تحقیق کتاب های سودمندی می نویسد و دیگران با استفاده از آن کتاب ها رستگار می شوند؛

4- سه نام از نام های روز قیامت را بنویسید و علت یکی از این نامگذاری ها را توضیح دهید.

پاسخ4- یکی دیگر از نام های روز قیامت یوم الفصل(روز جدایی) است.در این روز  همان طور که از نامش پیداست  انسان ها از یکدیگر جدا می شوند و هرکس به گروهی که کارهایشان شبیه آنها بوده است، می پیوندد.

یکی از نام های روز قیامت یوم الحساب، یعنی روز حساب رسی است. در این روز تمام اعمال نیک و بد انسان ها  چه کوچک و چه بزرگ  مورد بازبینی و پرسش قرار می گیرند و هر کس در برابر یکایک کارهایی که انجام داده است، پاداش یا مجازات متناسب با عملش را دریافت خواهد کرد.

یکی دیگر ازنام های روزقیامت روز جاودانگی،است چون درآن روز زندگی جاودان و همیشگی خواهد بود

5- باقیات الصالحات یعنی چه؟ دو نمونه از آن را نام ببرید.

پاسخ- یعنی نیکی های ماندگار- کارهای نیکی که پس از مرگ صاحبشان نیز باقی می مانند و همچنان حسنات و پاداش های الهی را به پروندهٔ اعمال او اضافه می کنند. این در حالی است که پروندهٔ اعمال سایر کارهای نیک پس از مرگ بسته می شود و چیز جدیدی به آن افزوده نمی شود. ساخت مسجد ومدرسه - کشاورزی که درخت می کارد.

6- عبارت های زیر را مرتب کنید و با استفاده از آنها حدیث داخل مستطیل را کامل کنید

و اگر نمازش رد شود،                            اگر نماز بنده ای پذیرفته شود،

                                     نماز است.

اولین چیزی که در روز قیامت محاسبه می شود            بقیهٔ اعمالش نیز پذیرفته می شود،

                              بقیهٔ اعمالش نیز مردود خواهد شد.

امام رضا علیه السلام می فرماید:

پاسخ - اولین چیزی که در روز قیامت محاسبه می شود  نماز است. اگر نماز بنده ای پذیرفته شود،. بقیهٔ اعمالش نیز پذیرفته می شود،. و اگر نمازش رد شود،  بقیهٔ اعمالش نیز مردود خواهد شد.

 (درس هشتم):    آخرین پیامبر و آخرین پیام

 1-  شعر زیر را بخوانید و ضمن گفتگو دربارهٔ مصرع دوم آن، بیان کنید که پیام این مصرع با موضوع درس ما چه ارتباطی دارد؟

نام احمد نام جمله انبیاست         چون که صد آمد نَود هم پیش ماست

پاسخ- تمام پیام های پیامبران یکی بوده   دین پیامبر اسلام کاملترین دین بوده وهست

2- چرا خداوند حکیم، تعالیم عمیق قرآن را به اقوام پیش از اسلام نازل نفرمود؟

پاسخ- چون انسان های آن دوران درک وفهمشان به آن اندازه رشدنکرده بود.

3-  طبق فرمایش حضرت امیر مؤمنان، همنشینی با قرآن چه تأثیراتی بر انسان می گذارد؟

پاسخ- قرآن پند دهنده اى است که فریب نمی دهد. هدايت کننده اى است که گمراه نمی سازد و سخنگويى است که هرگز دروغ نمی گويد. کسى با قرآن همنشين نشد مگر آنکه قرآن چیزی بر او افزود و یا چیزی از او کاست، بر هدايت او افزود و از گمراهی و کوردلی اش کاست.

4- براساس روایت امام صادق علیه السلام تأثیر قرائت قرآن در جوانی چیست؟

پاسخ-جوان با ایمانی که قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش آمیخته می شود و خداوند او را در ردیف فرشتگان ارجمند و نیکوکار قرار می دهد. قرآن در روز قیامت، محافظ او می شود

5- با توجه به آیه ٢٠ سوره مزمل، هرکس در شبانه روز چقدر باید قرآن بخواند؟

پاسخ -«فَاقرَئوا ما تَيَسَّرَ مِنَ القُرآنِ… » هر قدر که برایتان میسّر است قرآن بخوانید.

 (درس یازدهم): رهبری در عصر غیبت

4- سه ویژگی از ویژگی های امام خمینی ره را بیان کنید.

پاسخ - او عابدی بود شب زنده دار و سیاستمداری آگاه بود، مانند عادی ترین مردم زندگی می کرد در تمام سال های رهبری اش در خانه ای اجاره ای زندگی کرد. هرگز به کسی ظلم نکرد و در برابر هیچ ستمگری سکوت نکرد. او که دشمنان اسلام از شنیدن نامش به وحشت می افتادند، اگر صدای گریهٔ کودکی را می شنید بسیار ناراحت می شد. برای عمل به اسلام از هیچ کس نمی ترسید

5- پس از رحلت امام خمینی چگونه رهبری جامعه به عهدهٔ مقام معظم رهبری قرار داده شد؟

پاسخ - پس از رحلت این مرد بزرگ الهی، مسئولیت مهم و سنگین رهبری جامعهٔ اسلامی به عهدهٔ یکی از نزدیک ترین یاران ایشان یعنی آیت الله خامنه ای قرار گرفت. دوراندیشی، شجاعت، پرهیزکاری، و وفاداری ایشان به امام و انقلاب اسلامی سبب شد مجلس خبرگان وی را شایسته ترین فرد برای رهبری جامعهٔ اسلامی معرفی کنند.

 (درس دوازدهم):            دعا و نیایش

1- به محتوای نمازهای پنجگانه دقت کنید و دعاهایی را که در هر شبانه روز در نمازاز خداوند می خواهید، بیان کنید.توجه داشته باشیم که صلوات فرستادن بر پیامبر خدا و خاندان پاکش بهترین دعاهاست.

پاسخ - دعاهای سوره حمد اهدناالصراطالمستقیم و... دعادرقنوت ربنا آتنا فی الدنیا الحسنه و...

2-  با توجه به احادیثی که خواندیم، فهرستی از آداب دعا تهیه کنید و آن را برای دوستانتان در کلاس بیان کنید.می توانید بهترین فهرست را در کلاس نصب کنید.

پاسخ- رَبَّنَا اغفِرلَنا وَ لِاِخوانِنَا الَّذینَ سَبَقونا بِالایمانِ وَ لا تَجعَلْ ف ی قُلوبِنا غِلًّا لِلَّذینَ آمَنُوا رَبَّنا اِنَّکَ رَئوفٌ رَحیمٌ. 2

پروردگارا، ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشى گرفتند بیامرز، و در دل هایمان حسد و کینه اى نسبت به مؤمنان قرار

رَبَّنا اَفرِغ عَلَینا صَبرًا وَ ثَبّت اَقدامَنا وَ انصُرنا عَلَى القَومِ الکافِرینَ. 2

پروردگارا، بر ]دل ها ى[ ما شکیبایى فرو ریز، و گام هاى ما را استوار دار، و ما را بر گروه کافران پیروز فرما.

«رَبَّنا لا تُزِغ قُلوبَنا بَعدَ اِذ هَدَیتَنا وَ هَب لَنا مِن لَدُنکَ رَحمَهً اِنَّکَ اَنتَ الوَهّابُ. 3 »

پروردگارا، بعد از آنکه ما را هدایت کردى، دل هایمان را، از راه حق( منحرف مگردان و از سوى خود، رحمتى بر ما ببخش؛

وَفِی الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ. 1

پروردگارا، به ما در دنیا )نیکى( عطا کن و در آخرت نیز )نیکى( مرحمت فرما و ما را از عذابِ آتش نگه دار.

3- کامل کنید:

  بنابراین، علت برآورده نشدن برخی از دعاهای ما عبارت است از:

1- خداوند می خواهد تا با این کار پاداش بیشتری به ما داده شود.

2- گاهى چیزی را خواسته ای، ولی آن را به تو نداده اند و [در عوض] بهتر از آن را در این جهان یا آن جهان به تو داده اند،

3- وگاهی دعایت به اجابت نرسیده است؛زیرا چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود، مایهٔ تباهی دین تو خواهد بود

 4- چرا نباید فقط در سختی ها و مشکلات زندگی به دعا و نیایش با خداوند پرداخت؟

پاسخ4- کاملاً طبیعی است که انسان در خطرها و مشکلات بزرگ، خدا را بخواند و از او یاری بخواهد، اما برخی به اشتباه تصور می کنند دعا کردن تنها مخصوص همین زمان هاست. براساس تعالیم قرآن ما همیشه و در همه حال به خدا و یاری او نیازمندیم و بدون اجازه و خواست او نمی توانیم حتی کوچک ترین کارها را نیز انجام دهیم.

5- دعا کردن چه فایده هایی دارد؟ به دو مورد اشاره کنید.

پاسخ - با دعا کردن مورد توجه خدا قرار می گیریم و علاوه بر بهره مندی از پاداش در روز قیامت، در همین دنیا نیز شایستگی دریافت نعمت های بیشتر خدا را به دست می آوریم. فایدهٔ دیگر دعا کردن، آرامش روحی است

6- چهار مورد از آداب دعا را بیان کنید.

پاسخ -  هرگاه درخواستی از خداوند سبحان داشتی، دعایت را با صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آغاز کن

در چهار وقت فرصت را برای دعا کردن غنیمت شمارید؛ هنگام قرائت قرآن، وقت اذان، هنگام باریدن باران و هنگام روبه رو شدن سپاه ایمان و لشکر کفر.

 هرگاه امام باقر علیه السلام حاجتی داشت، ابتدا چیزی صدقه می داد و سپس خود را معطر می ساخت و به مسجد می رفت و آنگاه در هنگام اذان ظهر به دعا می پرداخت. نزدیک ترین دعاها به اجابت، دعای کسی است که در دعاهای پنهانی اش ابتدا برای دیگران دعا می کند. هرگاه کسی این چنین دعا کند، از عرش الهی ندا می رسد: هزاران برابر آنچه برای اوخواستی، برای خود توست.

7- بنابر فرمایش حضرت علی علیه السلام چرا برخی از دعاها فوری برآورده نمی شوند؟

پاسخ - گاهی دعایت به اجابت نرسیده است؛زیرا چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود، مایهٔ تباهی دین تو خواهد بود.

 (درس سیزدهم): بازتاب عمل

1- قانون عمل و عکس العمل را در کلاس توضیح دهید و برای آن مثالی بزنید.

پاسخ 1- براساس قانون عمل و عکس العمل، هرکاری عکس العملی متناسب با خود دارد که به صاحبش باز می گردد. در حال خارج شدن از مدرسه هستید که می بینید جلوی درِ مدرسه یک پوست موز بر روی زمین افتاده است. برای خشنودی خداوند خم می شوید و پوست موز را برم یدارید و در سطل زباله

می اندازید.

پس شما در هر کار خیری که انجام می دهید، پیش از همه به خودتان نیکی کرده اید. البته این قانون دربارهٔ اعمال ناشایست نیز وجود دارد و دود این کارها ابتدا به چشم صاحبش خواهد رفت.مثال های دیگر مثل توپ که به زمین می زنید تکرامی شود یا صدایی که درکوه منعکس می شود

2- به نظر شما آیا خداوند بزرگ این قانون را تنها برای اجسام مادی قرار داده است یا اینکه اعمال و رفتار ما نیز تابع همین قانون اند؟

پاسخ2- خیر اعمال ورفتار ما تابع همین قانون است چون ماهرکارخیری انجام دهیم پیش از همه به خودمان نیکی کرده ایم البته این قانون درباره اعمال ناشایست نیز وجوددارد واین کارها ابتدابه چشم صاحبش بازمی گردد.

3-    آیات زیر را با دقت بخوانید و مشخص کنید کدام یک از آن ها ارتباط بیشتری با ماجرای بالا دارد؟  (ماجرای صفحه79)

« فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿7﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿8﴾»   ( باصفحه79بیشتر مربوط است)

پس هرکس به اندازه ذره ای نیکی کند، آن را می بیند و هرکس به اندازه ذره ای بدی کند آن را می بیند.

وَما اَنفَقتُم مِن شَیءٍ فَهُوَ یُخلِفُهُ وَ هُوَ خَیرُ الرّازِقینَ 2» .

و هر چه را ) در راه خدا ( انفاق کنید، او عوض آن را به شما می دهد و او بهترین روزی دهندگان است.

مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُ اَمثالِها 3» .

هر کس کار نیکی به جای آورد، ده برابر آن پاداش خواهد گرفت

پاسخ3- مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُ اَمثالِها.(باصدقه دادن بیشتر ارتباط دارد)

 4- شخصی به ابوذر نامه ای نوشت و از او خواست نصیحتش کند.

ابوذر در پاسخ نوشت: به کسی که بیش از همه دوستش داری بدی نکن!

مرد با خواندن پاسخ نامه از خود پرسید: مگر می شود کسی را بیش از همه دوست داشته باشی و به او بدی کنی؟ حتماً آن مرد دانا از این گفتهٔ خود منظور دیگری داشته است، خوب است نامهٔ دیگری برایش بنویسم و منظور او را از این سخن جویا شوم ....

با کمک آیه ای که خواندیم، منظور ابوذر را از این سخن توضیح دهید.

پاسخ - باتوجه به آیه7سوره اسراء هرچه کنی به خودکنی گرنیک کنی گربدکنی یعنی اگرخودت را دوست داری درحق دیگران خوبی کن چون نتیجه اش به خودت می رسد

5- قانون بازتاب اعمال را با یک مثال توضیح دهید.

پاسخ - براساس قانون عمل و عکس العمل، هرکاری عکس العملی متناسب با خود دارد که به صاحبش باز می گردد.

مثل مردی که به فردنیازمندکمک کرد وپول هایش را به نیازمندداد واز ادامه سفرش به حج منصرف شد بعد ثواب سفرحج نصیبش شد و ثواب بیشتری برد و دل نیازمندی را هم شاد کرد و بیش ازآن چیزی را هدیه داد نصیبش شد

6- سه کار را نام ببرید که نتیجه آن در همین دنیا به انسان برگردانده می شود.

    ( صلهٔ رحم – صدقه – نیکی به پدر ومادر)

پاسخ- صلهٔ رحم ؛ دارایی را بیشترمی کند و بر عمر انسان می افزاید، فرزندی که به پدر و مادر و بزرگ ترها احترام می گذارد باعث احترام فرزندانش و دیگران به اومی شود فردی که درقبال کارخوب دیگری تشکر می کند موجب انفاق وگذشت درحق خود می شود

7- ثمرات نیکی به پدر و مادر را بنویسید.

پاسخ- نیکی به پدر و مادر علاوه بر نقش مهمی که بر سعادت انسان در جهان آخرت دارد، تأثیرات زیادی نیز بر زندگی انسان در دنیا دارد. زیاد شدن دارایی و ثروت، برطرف شدن مشکلات و طولانی شدن عمر برخی از نتیجه های احترام به والدین است.

 

 

 


برچسب‌ها: پیام های آسمان سوم راهنمایی

تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۱ | 16:37 | نویسنده : ابوبکر عبداله نژاد |