بنام خدا      سوالات  امتحانی درس اول  و  درس دوم           نام و نام خانوادگی  : 

ردیف   بارم
1 حضرت علی (ع) درباره شگفتی های آفرینش انسان چه می فرماید؟ ۵/۱
2

 انسان که ازنعمت های بی پایان پروردگاراستفاده می کند ،چگونه می تواند ازاو سپاس گزاری نماید؟

2
3  راه رسیدن به بهشتی که همه آن رادوست داریم،چیست؟ 1
4 دانشمندان باالگو گرفتن ازکدام قسمت بدن انسان دوربین های پیشرفته راطراحی کرده اند؟ ۵/۰
5 دو سرمایه ی گرانبها یی راکه خداوند دروجود انسان قرار داده نام ببرید  . 1
6 هنگامی که شخصی قدرعمروزندگی خود رانمی داندوبادست خالی ازاین دنیامی رود، به خداوند چه می گوید؟ ۵/۱
7 حضرت علی(ع) غنیمت شمردن فرصت چه می فرماید؟ 1
8 تفاوت انسان بادیگرموجودات درچیست؟ 1
9 قدرت تفکردرانسان چه فایده های برای او دارد؟ 1
10 پیامبر(ص) چه تفکری رابرترازساعت هاعبادت می داند؟ 1
11 وجود چه چیزدرانسان وحیوان مشترک است؟الف – تفکر           ب- اندیشیدن                     ج- عمر        د- خوشبختی ۵/۰

 

   بنام خدا                  سوالات  امتحانی درس سوم  و درس چهارم      نام و نام خانوادگی  : 

     
1 باتوجه به آیه « إ یّاکَ نَعبُدُ وإیّاکَ نَستَعین » ماازچه کسی کمک ویاری می خواهیم؟ ۵/۰
2 ازچه راه هایی می توانیم ازخداوندمتعال یاری وکمک بخواهیم؟ ۵/۰
3 ساده ترین راه برای کمک گرفتن  ازخداوندبزرگ  .............. است. ۵/۰
4 براساس آیه « وَإذا سَاَلَکَ عِبادی عَنّی ....» خداوند چه زمانی پاسخ وجواب انسان رامی دهد؟ ۵/۰
5 زمانی که ازخداوند چیزی رامی خواهیم وآن به مصلحت ما ن نیست،خداوند به جای درخواست ما چه چیزی می دهد؟ 1
6 درچه صورت وشرایطی دعاها مستجاب می شود؟ 1
7 بهترین نمونه دعاچیست؟     الف – روزه                        ب- نماز             ج- صبر                         د- پرهیزگاری ۵/۰
8 خداوند درجنگ احد مسلمانان را درصورت رعایت چه چیزی  وعده ی یاری می دهد؟ ۵/۰
9  یکی ازکارهایی که باعث تقویت صبرمی شود ..........گرفتن است. ۵/۰
10 بنا به فرمایش امام صادق (ع) منظور کمک گرفتن ازصبرچیست؟ ۵/۰
11 پیامبر(ص ) زمانی که مبعوث شد،مردم درچه وضع وشرایطی زندگی می کردند؟(پاسخ ازسخن حضرت علی(ع) استفاده شود.) 1
12  فایده ها وثمراتی راکه دین برای مردم به ارمغان آورد، بگویید. 1
13 ارزش دین چه وقتی بیشترمشخص می شود؟ ۵/۰
14 چراخداوندپیامبران رابه کمک مافرستاد؟ 1
15 باتوجه به آیه « اَرسلنا فیکُم رَسولاً مِنکُم ....» وظیفه وکارپیامبران چیست؟ 1
16 کسانی که به راهنمایی های دین اعتقاد دارند، به مسائل وکارهای خود چگونه عمل می کنند؟ 1
17 تنها راه رسیدن به سعادت دنیا وآخرت .........است. ۵/۰

 

بنام خدا                  سوالات  امتحانی درس پنجم         نام و نام خانوادگی  : 

     
1 بنابه فرمایش حضرت علی(ع) مردم باچه چیزبایدخود رابه خدا نزدیک کنند؟

الف- روزه گرفتن    ب- پوشیدن لباس تمیز      ج- نمازخواندن        د- موذّن نمازبودن

۲۵/۰
2 باتوجه به سخن امیرالمومنین علی(ع) چراعده ای به دوزخ می روند؟ ۵/۰
3 نمازگناهان انسان رامانند........ پاییزی می ریزد. ۲۵/۰
4 ستون دین ومعراج انسان مومن چیست؟

الف- روزه       ب- دعا        ج- صبر          د- نماز

۵/۰
5 ترک نمازبرای انسان چه عواقبی می تواندداشته باشد؟ ۵/۰
6 شخص مسلمانی که می خواهد نماز بخواند، برای قبولی بهتر نمازش چه آدابی راباید رعایت نماید؟ 1
7 بنابه توصیه امام علی (ع) کسی که اذان واقامه ی نمازرابگوید، دارای چه مرتبه وجایگاهی می باشد؟ 1
8 مفهوم ومعنای  اذان واقامه گواهی دادن به چیست؟ ۵/۰
9 پیامبراکرم(ص) درباره ی نقش وثواب موذّن چه می فرماید؟ ۵/۰
10 نمازگزار درمسجد میهمان ....... می باشد. ۵/۰
11 فوایدنمازخواندن درمسجد راذکرکنید. ۵/۰
12

 بنابه فرموده ی پروردگارمتعال نقش مساجددرروی زمین مانندچیست؟

الف- محل عبادت وخداپرستی   ب- مکان اتحادمسلمانان   ج- محل مشورت مردم   د- خانه های خداوند

۵/۰
13 پس ازخواندن  نمازچه ذکری ثواب فراوان دارد؟ ۵/۰
14 اگرشخصی بدون اطلاع وآگاهی با لباس یابدن نجس نمازبخواند ، نمازش چگونه است؟ ۵/۰
15 اگرنمازگزارقبل از نماز بداند بدن یا لباسش نجس است و باهمان لباس یابدن نجس نمازبخواند، نماز او چگونه است؟ ۵/۰
16 حسین لباسش مقداری خونی بود وخودش این موضوع را می دانست ، اوبا همان لباس نماز خواند ونمازش نیز صحیح است . دلیل آن چه می تواند باشد؟ ۵/۰
17 اگربدن یالباس شخصی بایک قطره غیرازخون نجس شده باشد، آیااو می تواند با آن نجاست کم نمازبخواند؟ ۵/۰
18

 با کدام یک ازوسایل زیرمی توان نمازخواند؟

الف- جوراب نجس    ب- پیراهن نجس    ج- شلوارنجس    د-کاپشن نجس

۵/۰
19 اگرکلاه شخصی نجس باشد، او درچه صورتی می تواند باکلاهش نمازبخواند؟ ۵/۰
20 شرایط لباس نمازگزاررابنویسید. 1
21

 باکدام یک ازمواردزیرنمازخواندن صحیح نیست؟

الف- نمازبادستکش نجس      ب- نماززهراباانگشترطلا         ج- نمازباکلاه نجس      د- نمازاحمدباانگشترطلا

۵/۰
22 پشم های گوسفندی راچیده وباآن لباس درست کرده اند، نمازخواندن باآن لباس چگونه است؟ ۵/۰
     

 

بنام خدا                  سوالات  امتحانی درس ششم        نام و نام خانوادگی  : 

     
1 با استفاده ازفرمایش پیامبر(ص ) برخی  ویژگی های ماه مبارک رمضان رابگویید. 1
2 روزه گرفتن درماه مبارک رمضان برمسلمانان ......... است. 0/5
3 پیامبر(ص) روزه راسپروپوشش دربرابرچه چیزهایی می دانند؟ 1
4 فایده های روزه رابنویسید. 1
5 انسانی که باروزه اراده ی خود راقوی می کند، ازاین اراده درزندگی خودچگونه بهره مند می شود؟ 1
6 بنابه فرمایش امام صادق (ع) چراخداوندروزه رابرمردم واجب کرده است؟ 1
7 روزه گرفتن چه فایده ای برای جسم وتن انسان دارد؟ 1
8 بااستفاده ازسخن پیامبر(ص)،چه کنیم تاسالم بمانیم؟ 1
9 « برای روزه گرفتن بایدنیّت کنیم » یعنی چه؟ 1
10 روزه بودن ازچه وقت شروع وتاچه وقت ادامه دارد؟ 1
11 علی روزه دارد وکمی تشنه شده، یادش نیست که روزه است او نصف لیوان شربت خورد . روزه اوصحیح است.   ص            غ 0/5
12 انسان روزه داراگربه حمام برود وزیردوش آب سرش را بشوید، روزه اش صحیح است.  5/0    ص              غ 0/5
13 درمکانی خاکبرداری می کنند ،گردوخاک زیادی است وشخص روزه داری درآن جا کارمی کند ، اگرجلوی دهان وبینی اش را با پارچه ای ببندد ، روزه اش باطل است.   ص         غ 0/5
14 اگرکسی فراموش کندکه روزه دارد وداخل استخرسرش رازیرآب ببرد، روزه ی او چگونه است؟ 1
     

 

 بنام خدا                  سوالات  امتحانی درس هفتم     نام و نام خانوادگی  : 

     
1 چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترس در دل نداشت؟  1
2 مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است ؟ چرا ؟ 1
3 حالت مومنان و کافران را در هنگام مرگ توضیح دهید ؟ 1
4 باتوجه به آیه «الَّذینَ تَتَوفّاهُمُ ....» چراانسان های پاک واردبهشت می شوند؟ 1
5 فرشتگان هنگام گرفتن جان انسان های پاک چگونه باآن هارفتارمی کنند؟ 1
6

 هنگامی که فرشتگان جان انسان های کافررامی گیرند، باآن ها  چگونه برخوردی دارند؟

1
7 فرشتگان هنگام گرفتن جان انسان های .......... به آن هاسلام ودرود می فرستند 0/5
8 چه کسانی هنگام رفتن ازاین دنیا(مرگ) هیچ هراس وترسی ندارند؟ 1
9 چراانسان های با ایمان ازمرگ نمی ترسند؟ 1
10 چه کسانی دوست ندارندازاین دنیا بروند؟چرا؟ 1
11 چراکافران وبدکاران دوست ندارندازاین دنیا بروند؟ 1
12 انسان برای این که درجهان دیگرراحت وآسوده باشد، بهتراست دراین دنیاچه کارهایی راانجام دهد؟(چگونه عمل کند؟) 1
13

 مرگ برای انسان های بدکاروکافربه چه معنامی باشد؟

  الف - پایان خوشی وآغازراحتی               ب  - ابتدای سختی و راحتی                    ج- آرامش وراحتی                    د- پایان خوشی وشروع سخت  

0/5

 

بنام خدا                  سوالات  امتحانی درس هشتم    
     
1 چراماانسان هاازمرگ می ترسیم؟(پاسخ ابوذر) 1
2 حالت همه ی انسان ها هنگام مرگ مانندهم ویکسان است.      ص             غ 0/5
3 انسان باانجام چه کارهایی می تواندزندگی خوب وراحتی رادرجهان آخرت برای خودفراهم نماید؟چندمثال ذکرکنید.  1
4 چراشخصی که لحظه های آخرعمرمورداذیت وآزاردوموجودترسنا ک بود، حالتش تغییرنمود؟ 1
5 باتوجه به فرمایش امام صادق(ع) دشواری های مرگ برچه کسانی آسان می شود؟ 1
6

پیامبر(ص) به چه نمازی سفارش وتأکید داشتند؟

الف -  نمازمغرب      ب- نمازصبح       ج- نمازظهرومغرب         د- همه نمازها
0/5
7 باتوجه به آیه « اَقِم الصَّلاةَ .... » نمازانسان راازچه کارهایی بازمی دارد؟ 1
8 برپاداشتن درست وبه موقع نمازچه نتیجه ای برای انسان دارد؟ 1
9 انسان هرچه ازگناه دورشود به ........... نزدیک می گردد 0/5
10

چه عاملی باعث فشارقبرسعدبن معاذشد؟

 الف- خوش اخلاقی باخانواده    ب- نخواندن نمازبه موقع    ج- نیکی نکردن به مادرش      د - بداخلاقی باخانواده
0/5
11

- چه کارهایی باعث آسانی مرگ و زندگی راحت پس ازآن می شود؟

    الف - انجام واجبات و ترک محرمات      ب- انجام محرمات و ترک واجبات   ج - ترک واجبات ومحرمات       د- انجام واجبات ومحرمات  

0/5
12 حضرت علی (ع) درپاسخ این که شماچگونه خودرابرای مرگ آماده کرده اید که ازآن هراسی ندارید،چه فرمود؟ 1
13 با توجه به حدیث امام صادق علیه السلام نیکی به پدر و مادر چه تاثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟ 1
14 توضیح دهید که اقامه به موقع نماز چگونه انسان را به بهشت می رساند؟ 1
     

 

نمونه سؤال پیام های آسمان دوم راهنمایی درس 9 زیارت اولیای خدا

1

 طبق فرمایش قرآن، پیامبر اسلام(ص) درمقابل زحمات رسالتشان چه چیزی را از مردم درخواست کرده اند؟

  پیروی از دستورات ایشان                     دوست داشتن خویشاوندان نزدیکش                      انجام واجبات دینی
0/5
2

 صحیح یا غلط بودن عبارات زیررا مشخص کنید:

 دعا کردن به تنهایی برای حل مشکلات ما کافی است .

  بزرگان دین ،نیز به زیارت دوستان خدا می رفتند.

 روش انجام غسل های واجب ومستحب با هم متفاوت است
1/5
3

 مهمترین وارزشمند ترین فایده زیارت، ایجاد .................. است.

......................... کارهای مستحبی هستند که باانجام آن درزیارت مورد لطف خداقرار می گیریم.
1
4  یکی از بهترین راه های کمک خواستن ازخدا این است که :

 به سراغ پیامبران و امامان برویم و از آنها بخواهیم برای ما دعا کنند.               به مسجد برویم و زیارت نامه بخوانیم.

0/5
5

 آیادرغسل لازم است داخل گوش وبینی شسته شود؟                     بلی              خیر

 آیادرغسل لازم است مراحل غسل را بترتیب انجام دهیم؟             بلی             خیر                
1
6
درکدام مورد ، غسل ، صحیح و درکدام مورد ، باطل است: صحیح باطل
1 -  کسی که سروگردن و هردو طرف بدنش را بدون نیت می شوید.    
2-  کسی که بعد از شستن سروگردن ، طرف راست  بدنش را می شوید.    
3- کسی که بعد از شستن سروگردن همه بدنش را یک جا می شوید.    
 
 

 

 

1/5
7

ردیف

جملات

شماره

عبارت

1

2

3

دلیل رفتن به زیارت و دعاخواستن از اولیای خدا

محبت ومعرفت نسبت به بزرگان دین باعث ....

رسول خدا دوشنبه وپنجشنبه برای زیارت می رفتند.

 

      ثمرات زیارت

     توجه بیشترخدابه دعای آنها

   بهترشدن اعمال انسان

   مزارشهدای اُحد

 بهترین راه های قدردانی از زحمات اولیای خدا این است که :

1
8

  4 مورد از آداب زیارت را بنویسید ؟

2
9

 

 

 

 

 

 ارتباط هریک ازجملات داده شده را ، بانوشتن شماره آن درمقابل عبارات مشخص کنید:

 

 

 

 

 

1/5

 

 

 

 

 

10

 باتوجه به سخن امام باقر (ع)انسان ها چگونه به پاداش های الهی وولایت آنان خواهند رسید؟

0/5
11

اگر کسی به زیارت امامان و پیامبران برود خداوند :

گناهانش را می بخشد.

دعاهایش را مستجاب می کند.

هردومورد صحیح است .

1
     

 

نمونه سؤال پیام های آسمان دوم راهنمایی درس 10 آفتاب پنهان
ردیف نام ونام خانوادگی :                                    شعبه کلاس:  بارم نمره
1

گشایش درکارها وبرطرف شدن مشکلات را چه گویند:

عدالت                            امنیت                     رفاه                          فرج
1  
2

صحیح یا غلط بودن عبارات زیررا مشخص کنید:

درزمان حکومت خبری ازحکومت های ظالمانه نیست .

  ماباید دست روی دست بگذاریم تا امام زمان(عج) خودشان ظهور کنند.

 حمایت ازانسان های آزادی خواه ازوظایف منتظران است.
1/5  
3

پیامر اعظم می فرمایند:بهترین کارهای امت من ................................................................. است.

منظور از « آفتاب پنهان » درعنوان درس     .................................................................................. است .
1  
4 چگونه می توانیم بذرانتظار امام عصر (عج) را درسرزمین روح خودمان بکاریم؟ 1  
5

آیااعمال ما برامام زمان پوشیده است؟                           بلی            خیر

آیاامام زمان (عج)حکومت عدل جهانی بوجود خواهند آورد؟  بلی           خیر
1  
6

مااگر این گونه باشیم امام زمان (عج)خودبه دیدن ما می آید:

    دیندارباشیم                                           خداشناس باشیم  

    باانصاف باشیم                                      هرسه مورد صحیح است
1  
7

ارتباط هریک ازجملات داده شده را ، بانوشتن شماره آن درمقابل عبارات مشخص کنید:

ردیف

جملات

شماره

عبارات

1

2

3

 

باعث شادمانی امام زمان (عج) می شود

می تواند مایه رنجش امام زمان (عج) شود

آرزوی تمامی پیامبران ومومنان تاریخ است

 

کارهای ناپسند

اعمال صالح

ایجادحکومت عدل جهانی

پاکسازی زمین ازستمگران

 
1/5  
8  باتوجه به سخن امام رضا (ع)ازوظایف منتظران واقعی 4مورد را بنویسید؟ 2  
9 ازویژگی های زمان ظهور امام زمان (عج) دومورد را نام برید؟ 2  

 

ردیف نمونه سؤال پیام های آسمان دوم راهنمایی درس 11 شاخه ای از درخت بهشتی بارم
1

عبارات صحیح و غلط را با علامت × مشخص کنید

الف) سخاوت و بخل تنها در مسایل مالی نیست             ص            غ

ب) تنها انسانهای ثروتمند می توانند سخاوتمند باشند       ص            غ
1
2

عبارات مربوط به مفاهیم را با نوشتن شماره ی آن در داخل مربع مشخص کنید

-1   دیگران را از آنچه داریم بهره مند کنیم

2 -  ساده ترین و بهترین راه های نیکی به دیگران

3  - نمونه ای از سخاوت که نزدیکی انسان به بهشت می شود

4 -  از خداوند دوراست

       بخشش

      خوشرویی

      سخاوتمندی

      بخیل

2
3 پیامبر اکرم ( ص) فرمودند بخیل ترین مردم کسی است که از ................... به دیگران بخل ورزد . 0/5
4 به مقام ......... نخواهید رسید مگر اینکه از چیزهایی که دوست دارید به دیگران ببخشید. 0/5
5

مفاهیم ( بخل ورزی – اسراف – میانه روی ) را در عبارات زیر بکار ببرید

الف) امام صادق (ع) از روی زمین مشتی سنگ ریزه برداشت و آن را محکم در دست گرفت طوری که هیچ چیز از دستش فرو نریخت پس فرمود : این...............است

ب) سپس مشتش را کاملا باز کرد آن چنان که همه سنگریزه ها از لای انگشتانش بر زمین ریخت و چیزی در دستش نماند بعد فرمود این ............... است

ج) در اخر مشتی سنگریزه را برداشت و دستانش را کمی باز کرد مقداری از سنگریزه ها را از دستش ریخت و مقداری هم در دستش باقی ماند پس فرمود : این .............. است  
1/5
6 دلایل انتخاب حضرت ابراهیم (ع) به مقام(خلیل الله – دوست صمیمی خدا ) را بیان کنید. 1
7 جایگاه انسان سخاوتمند و انسان بخیل را با توجه به فرمایش پیامبر مقایسه کنید . 0/5
8 اسراف در سخاوت یعنی چه ؟ 2 مورد را بیان کنید. 1

 

ردیف نمونه سؤال پیام های آسمان دوم راهنمایی درس 12 عادت ها و آسیب ها بارم
1

عبارات صحیح و غلط را با علامت × مشخص کنید

          الف) عادتهای انسانها با یکدیگر متفاوت است

           ب) ترک عادات بد امکان پذیر نیست

          ج) هر قدر هدفهای ما بزرگ و ارزشمند باشد دستیابی به آن مشکل تر خواهد بود
 
2

با بلی و خیر جواب دهید

الف) آیا رسیدن به یک هدف بزرگ با غاداتی مانند کم طاقتی و بی صبری امکان پذیر است؟            بلی                خیر

ب) آیا زیاده روی در سرگرمیهای خوب باعث بازماندن از وظایف دیگر می شود ؟                              بلی                خیر
 
3

عبارات مربوط به مفاهیم را با شماره عبارت مربوط مشخص کنید

سرگرمی که به خودی خود بد نیست اما باید برنامه ریزی کرد  

 نابرده رنج گنج میسر نمی شود 

 سرگرمی نامناسب که تاثیر بسیار بدی بر انسان می گذارد  و گناه محسوب می شود                                  

1- کم طاقتی

2- بازی های کامپیوتری

 3- دیدن تلویزیون

 4- معاشرت با دوستان ناباب

 
4

امام علی (ع) در باره تاثیر پیروی از عادات بد چه می فرماید ؟

 

 
5

اگر بخواهیم رشد کنیم و در زندگی سعادتمند باشیم در باره ی (عادات) چه باید بکنیم؟

1-

2-
 
6 با ذکریک مثال نقش صبر و استقامت را در رسیدن به بهشت توضیح دهید.  

 

  نمونه سؤال پیام های آسمان دوم راهنمایی درس 13 ارزش کار  
 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

1- رسول خدا (ص):عبادت 10 جزء دارد که 9 جزءآن ............................... است

2- انچه گناهان را پاک میکند................ است اما کار حرام نمیتواند حرام دیگری را پاک کند
2
 

عبارات ص و غ را با علامت × مشخص کنید.

3- یکی از ثمرات کار برطرف ساختن مشکلات اجتماعی است                                         ص              غ

4-کسی که خودش درآمدی ندارد  اما میتواند اموالش را سخاوتمندانه در کار های خیر     کند      ص               غ
1/5
 

با بلی یا خیر جواب دهید

5- ایا ما حق داریم از هر راهی اقدام به جمعاوری اموال و دارایی برای خود بکنیم؟               بله                    خیر

6- ایا وارد شدن اموال مردم به زندگی انسان تأثیرات منفی بر زندگی ما خواهد داشت؟            بله                    خیر
1/5
 

عبارت

مفاهیم

-7 یکی از اثار مال حرام بر زندگی انسان ها

    راه حرام

8 - کسانی که وقتی میخواهند برای دیگران پیمانه و یا وزن کنند کم میگذارند

   کم کم فروشان(مطففین)

 -9 مالی که از این راه بدست اید زیاد نخواهد شد و اگر زیاد شد برکتی ندارد

   مستجاب نشدن دعاها

1/5
 

10-2شغل حرام را نام ببرید و توضیح دهید چگونه ممکن است درآمد صاحبان آن ها حرام باشد.

 

2
 

11-2 مورد از فواید کار کردن برای ما و جامعه یمان را بنویسید

 

2
  12- کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی افراد دارد؟ 1/5

 

ردیف

نمونه سؤال پیام های آسمان دوم راهنمایی درس 14 حقّ الناس

بارم
1

2

با بلی یا خیر پاسخ دهید

آیا ما موظف هستیم به نیازمندان کمک کنیم                               بلی               خیر

آیا ممکن است بدون حساب و کتاب وارد بخشت شویم ؟                 بلی                خیر
1/5
3

شماره هر عبارت را در کنار مفهوم مربوط به خودش بنویسید

کارهایی که موظفیم نسبت به دیگران انجام دهیم                                            حق النفس

برخی کارها را چون دستور خداست انجام می دهیم                                        حق الله

بعضی از کارها به خاطر سلامتی خود و در جهت رشد ماست                            حق الناس
1/5
4

5

عبارات صحیح وغلط را با علامت × مشخص کنید

کسی که به دیگران تهمت می زند بی توجه به حق الله است                                            ص               غ

حق الناس فقط در حقوق مادی مردم نیست بلکه حفظ آبروی مردم هم جز حق الناس است           ص               غ
1/5
6

7

8

جاهای خالی را با توجه به مفاهیم داده شده با جواب مناسب پر کنید ( حق الناس – حق النفس – حق الله )

امر به معروف و نهی از منکر از کارهای مربوط به ................... است

مطالعه کردن کتابهای مفید و سودمند از کارهای مربوط به ................... است

رعایت نوبت جهت سوار شدن به اتوبوس خط واحد از کارهای مربوط به ................... است
3
9 اگر همه مردم نسبت به حقوق یکدیگر بی توجهی کنند چچه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟ 1/5
10 3 نمونه از حقوقی را که هم کلاسی ها بر شما دارند را بیان کنید 1/5
11 با توجه به آیه 12 سوره حجرات 3 مورد از مصادیق ( نمونه های حق الناس ) را نام ببرید 1/5

 

ردیف

نمونه سؤال پیام های آسمان دوم راهنمایی درس 15 جهاد

بارم
1

معنای کلمه جهاد:

در زبان عربی ............................................................................................

درفرهنگ اسلامی .......................................................................................
2
2

در معامله انسان مؤمن با خداوند :

فروشنده ......................                       خریدار ......................                           جنس یا مورد معامله ........................

بهای معامله ............................             سند معامله ................................
2/5
3

4

در عبارات زیر صحیح و غلط را مشخص کنید

در جهاد ابتدایی بر همه مردم واجب است با آنچه در توان دارند به دفاع از کشور برخیزند             ص                  غ

اسلام با سرنگونی حاکمان فاسد پیام دین را به مردم می رساند                                              ص                  غ

در جهاد ابتدایی بعد از سرنگونی حاکم فاسد مردم در پذیرش دین آزادند                                  ص                  غ
1/5
5

6

گزینه های صحیح را انتخاب کنید

کدامیک از جنگهای زیر جهاد دفاعی نیست؟

         الف) جنگ احد                  ب) جنگ اسلام با روم                  ج) جنگ احزاب                   د) جنگ ایران و عراق 

اگر کشوری .........................................  هیچ بیگانه ای فکر حمله به این کشور را نخواهد کرد

          الف)   در اوج آمادگی و مهارتهای نظامی  باشد                          ب)  ذخایر عظیم نفت و گاز داشته باشد

           ج)  سیاستمدارانی قو.ی داشته باشد                                        د)   نیروی انتظامی قوی داشته باشد         
1
7 آیات قرآن حاکمان زورگوو سرکشی را که مردم ناتوان را زیر سلطه خود نگاه داشته اند و نمی گذارند پیام خداوند به آنها برسد را .................................. می نامد. 1
8

معین کنید هر یک از نمونه های زیر به کدامیک از انواع جهاد مربوطند ؟

        جهاد مردم عراق با نظامیان متجاوز آمریکایی                                      1- جهاد با سرکشان

       جهاد مردم فلستین با اشغالگران صهیونیست                                          2- ابتدایی

       جهاد ماموران نیروی انتظامی با اشرار و قاچاقچیان مسلح                         3- دفاعی

        مبارزه ماموران نیروی انتظامی با منافقین تروریست                                      
1/5
9  رسول اکرم (ص) آموزش دو ورزش مهم  ................... و .................... را  سفارش کرده اند 1
10

سه گروهی که از پرتاب یک تیر ثواب می برند

1-

2-

3-
1/5

 

 

نمونه سؤال پیام های آسمان دوم راهنمایی درس 16 مسئولیت همگانی

 

ردیف

سؤالات

بارم

1 دلیل برتری امت اسلام به سایر امم ............................................ و ................................................است 2
2 علت عذاب بی خردان اقوام پیشین به خاطر .......................... و عذاب خردمندانشان به خاطر ............................. بوده 2
3 امر به معروف یعنی .................................................و نهی از منکر یعنی ................................... 2
4

مراحل امر به معروف و نهی از منکر را در عبارات زیر به ترتیب شماره گذاری کنید

        روی خود را برگردانیم

       محل گناه را ترک کنیم

       با احترام از او بخواهیم دیگر گناه نکند

       عملا نزد آنها کار درست را انجام دهیم
2
5 امر به معروف دو نوع است ................... و..................... 1
6

جملات صحیح و غلط را مشخص کنید

برای حفظ آبروی افراد نباید خطاهایشان را نزد دیگران بازگو کنیم                      ص                 غ

بهتر است از یکی از دوستانمان بخواهیم او را نصیحت کند                             ص                 غ
1
7 خداوند برای گسترش نیکیها و جلوگیری از بدیها .............................. به مسلمانها آموخته 1
8

ترجمه آیه را کامل کنید

کنتم خیر امة اخرجت للناس.....

شما ............. .............هستید که برای ...................... آفریده شده اید
1

برچسب‌ها: پیام های آسمان دوم راهنمایی

تاريخ : سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۱ | 1:6 | نویسنده : ابوبکر عبداله نژاد |